darodinėti


darodinėti
1 ×darodinė́ti iter. dem. 1 darodyti 2: Jis darodinėjo, kad jo pasielgimas teisėtas . \ rodinėti; aprodinėti; darodinėti; įrodinėti; išrodinėti; nurodinėti; parodinėti; priparodinėti; prirodinėti; susirodinėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aprodinėti — 1 aprodinėti 1. iter. dem. 1 aprodyti 1: Tėvas aprodinėjo ūkio rubežius rš. Ponas vedžioja berną po svirną, aprodinėja miegas, pilnas grūdų, vedžioja po kaminą, aprodinėja juostas, mėsa apkrautas LTsIV184. | refl. SD1111. 2. tr. gestais atkreipti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrodinėti — 1 išrodinėti žr. 1 įrodinėti: Mun išrodinėjo, ka iš triušių jokio pelno Krš. „Lietuvių laikraštis“ išrodinėjo, kad viena prekė teturinti (цeны( prasmę, o kaina, nėra dar žinios, ką galinti reikšti K.Būg. ║ Aiškinau jiems savo sumanymą,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurodinėti — 1 nurodinėti iter. dem. 1 nurodyti 1: Detaliai nurodinėja rš. rodinėti; aprodinėti; darodinėti; įrodinėti; išrodinėti; nurodinėti; parodinėti; priparodinėti; prirodinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parodinėti — 1 parodinėti iter. dem. 1 parodyti. 1. atverti: Bjaurius vaizdus jam svajonė parodinėjo Gmž. 2. refl. išryškėti: Tuom labiaus pasirodinėjo ir švento tėvo veiklumas Gmž. 3. žr. 1 nurodinėti: Parodinėjo reikalą vienybės Gmž. rodinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priparodinėti — 1 ×priparodinėti iter. dem. 1 priparodyti; įrodinėti: Kam pamokslininkas besistengia priparodinėti tai, pasiremdamas ant viso svieto tikėjimo, kas jau buvo priparodyta šimtais kartų? Blv. rodinėti; aprodinėti; darodinėti; įrodinėti; išrodinėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prirodinėti — 1 prirodinėti 1. iter. dem. 1 prirodyti 1: Iš tiesų susibarė, ėmė iš senų senovės prirodinėti vienas kitam visokias teisybes ir neteisybes Žem. 2. LL262 iter. dem. 1 prirodyti 3: Grafo advokatas prirodinėjo, kad Kaukas pats buvęs kaltas rš. Jo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rodinėti — 1 rodinėti, ėja, ėjo 1. R333, N, DŽ, Plv iter. dem. 1 rodyti 1: Rodinėjo man savo daiktus rš. Rodinėja Petrelis dėdukui ant sienos sukabinėtus ar ant lentynų sukrautus įrankius rš. Bet radę Joną, visi pasisveikino ir, atidarydami savo triobų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susirodinėti — 1 susirodinėti iter. dem. 1 susirodyti 1: Dėl to visi čia vaikšto tarytum pakulų apsivalgę, kalbasi pusbalsiu, kaip kokiose pakasynose, o daugiausia susirodinėja rankomis ir akimis J.Balt. Nešnekėjo [ligonis], pirštais susirodinėjo su visais Krš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įrodinėti — 1 įrodinėti iter. dem. 1 įrodyti 3: Jau seniai pasakyta, kad be revoliucinės teorijos negali būti ir revoliucinio judėjimo, ir šiuo metu vargu bereikia tokią tiesą įrodinėti rš. Galima įrodinėti, bet neįrodyti, ko reikia FT. Kai kam jūsų amžiuje… …   Dictionary of the Lithuanian Language